FANDOM


"Atami Night Love" (恋のアタミナイト (こいのアタミナイト) Koi no Ataminaito) is the seventh episode of the anime adaptation of Boys Over Flowers. It first aired on October 20, 1996 in Japan and was followed by "The Nightmare of the Fall Term!!".

Plot

Coming Soon!

Cast and characters

Character Voice Notes
Akira Mimasaka Yuta Mochizuki
Chieko Makino Rumi Watanabe
Erika Ayuhara Sahori Kajikawa
Kazuya Aoike Yoji Ietomi
Minako Yamano Nami Sato
Rui Hanazawa Koji Yamamoto
Shizuka Todo Keiko Imamura
Sojiro Nishikado Yoshihiko Akaida
Tsukasa Domyoji Naoki Miyashita
Tsukushi Makino Maki Mochida
Yasukichi Makino Nobuaki Suzuki
Yuriko Asai Yoshiko Shimizu

Staff[1]

  • Screenplay: Yumi Kageyama
  • Director: Shigeyasu Yamauchi
  • Animation director: Yasuhiro Namatame

References

See also


v - e - dBoys Over Flowers (anime)
Episodes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51

Music

Encore Piece from Tsukushi | "Ordinary Sunday" | "Todoku Kana" | Variations "Hana-Dan"

Other

Anime Album | Hana Yori Dango: The Movie | Home video releases | Merchandise | Toei Animation 80s-90s Girls